Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy.

                                                                   Leśnica, 2024-02-06

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy zaprasza do składania ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy

Zamawiający:

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy

ul. Nad Wodą 15

47-150 Leśnica

 

II. Przedmiot zamówienia:

 

Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług drobnej gastronomii.

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy dysponuje na powyższą działalność częścią lokalu znajdującego się w Leśnicy ul. Porębska 2A o powierzchni:

 • powierzchnia sali małej gastronomii - 41,15 m2
 • powierzchnia zaplecza gastronomii - 6,22 m2
 • wejście oraz WC – 5,36 m2

Razem 52,73 m2.

 

Poza czynszem za ww. powierzchnię Oferent ponosić będzie koszty związane z:

 

 1. dostawą energii elektrycznej ustalonych na podstawie wskazań podlicznika poboru energii elektrycznej,
 2. wody i odprowadzania ścieków ustalonych na podstawie podliczników poboru wody,
 3. usuwaniem odpadów stałych (zgodnie ze złożoną we właściwej jednostce deklaracją o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 4. usuwaniem uszkodzeń bądź wymianą zużytych elementów wynajętego majątku oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
 5. bieżącymi remontami i konserwacją wynajętych pomieszczeń.

 

 

Po wynajęciu od Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy  ww. powierzchni Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży usług drobnej gastronomii takiej jak: napoje bezalkoholowe (kawa, herbata, zimne napoje), słodycze (lody, słodkie bułki itp.), posiłki gorące z półproduktów (zapiekanki, frytki, hamburgery itp.) na następujących zasadach:

 

 • wykorzystywania pomieszczeń wyłącznie do ww. celów,
 • posiłki i napoje wydawane będą w naczyniach jednorazowego użytku dopuszczonych do stosowania w gastronomii,
 • wyposażenia na własny koszt lokalu w sprzęty do prowadzenia działalności,
 • świadczenia usług lokalu w godzinach otwarcia Kąpieliska w Leśnicy,
 • zapewnienia niezbędnych pozwoleń,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie punktu gastronomicznego,
 • przestrzegania przepisów ochrony p.poż., BHP, sanitarnych.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 

Oferent, po uprzednim telefonicznym (tel. 77 461 53 91) ustaleniu terminu, ma możliwość obejrzenia miejsca przeznaczonego na punkt gastronomiczny.

 

V. Realizacja umowy:

 

Realizacja umowy nastąpi od dnia 01.06.2024 r.  do dnia 31.08.2024 r.

 

VI. Warunki wymagane od oferenta i dokumenty, jakie mają dołączyć:

 

Oferent musi być podmiotem gospodarczym i mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej.

Oferent nie może powierzyć prowadzenia działalności innemu podmiotowi.

Oferent w celu potwierdzenia ww. warunków do oferty musi załączyć następujące dokumenty:

 1. ofertę z zadeklarowaniem miesięcznej kwoty wynajmu,
 2. proponowany asortyment sprzedaży,
 3. aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, potwierdzające, że profil działalności Oferenta jest zgodny z zapytaniem ofertowym,
 4. oświadczenie o prowadzeniu przez okres co najmniej 1 roku, jako podmiot gospodarczy, usług gastronomicznych wraz z ich wykazem.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać na wzorze stanowiącym Załącznik do zapytania ofertowego, w zaklejonej kopercie w sekretariacie Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy do dnia 29.02.2024 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta 2024 - Gastronomia Kąpielisko w Leśnicy ”.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15.03.2024 r. do godz. 15.00, a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.lokir.lesnica.pl.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje oferowana kwota za wynajem lokalu* oraz doświadczenie w prowadzenie punktu gastronomicznego w obiektach prowadzących działalność sportową lub rekreacyjną.

Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa najmu.

 

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

*oferowana kwota za wynajem nie może być niższa niż 25 zł / metr 2 .

 

 

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                             Leśnickiego Ośrodka Kultury

                                                                                                    i Rekreacji w Leśnicy

                                                                                                         (-) Edyta Gola

 

PDFZapytanie ofertowe 2024 - sprzedaż usług drobnej gastronomii na kąpielisku.pdf (84,04KB)