Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2022-12-23.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niedostępne są wszelkiego rodzaju dokumenty w formie skanu, które nie są odczytywane przez technologie wspomagające.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-06.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-06.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aneta Nowak, an.lokir@lesnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 461 53 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-150 Leśnica, Nad Wodą 15
Tel.: +48774615391
E-mail:
Strona internetowa: lokir.lesnica.pl

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku biura prowadzi wejście główne od strony północnej. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu. Drzwi zewnętrzne posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiada jeszcze jedno wejście od strony południowej, również znajduje się ono na poziomie terenu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Korytarze są przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, zgodne z prawem budowlanym. Wszystkie pomieszczenia biur znajdują się na piętrze. Ze względu na architekturę obiektu i brak windy, nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do biur na piętrze. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą zwrócić się do pracownika w bibliotece (parter budynku).  Pracownik pomaga każdej osobie, jeżeli jest taka potrzeba lub sprowadza na parter właściwego pracownika.   W obiekcie są toalety dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku od strony północnej znajduje pochylnia dla niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób

Niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zapewnia dostęp do bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka  migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej.

Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osobą działającą na podstawie jej upoważnienia – tzw. "osoba zgłaszająca". Przez osobę uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573.) lub osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Po dokonaniu zgłoszenia Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy

  zapewnia obsługę osobie uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji świadczenia, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy zawiadomi stronę wnioskującą, wyznaczy inny możliwy termin realizacji lub wskaże inną formę realizacji.

Kontakt z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem:

Poczty elektronicznej – lokir@lesnica.pl Poczty na adres Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy, ul. 

Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica

Złożyć wniosek osobiście w sekretariacie, ul. Nad Wodą 15, 47-150 Leśnica w godzinach 7.30-15.30