Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej

lub informacyjno-komunikacyjnej

 

Podstawa prawna:

  • art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późń.zm.).

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Opłaty:

  • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy
tel. 77 4615391
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

  • Realizacja wniosku, na mocy art. 31 ust.1 ww. ustawy, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.  
  • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
  • W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.
  • W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Tryb odwoławczy: 

  • w przypadku nie zapewniania dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ww. ustawy.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

  • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.docx (14,08KB)

PDFWniosek o zapewnieniu dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.pdf (373,77KB)